ฝูซาน คอฟฟี่ – โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ – ซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรม – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว – ถนนคนเดินอี้เหิง - อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – อุทยานต้าตงไห่ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน - วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – โอทอปไห่หนาน - เมืองไห่โข่ว – พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว

CHINA จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 4คืน โดยสายการบิน 9AIR (AQ)

4.0
รหัสทัวร์
: BIZZGHAK-2301AQ
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: AQ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไหโข่ว ซานย่า ไห่หนาน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ฝูซาน คอฟฟี่ – โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ – ซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรม – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว – ถนนคนเดินอี้เหิง - อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – อุทยานต้าตงไห่ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน - วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – โอทอปไห่หนาน - เมืองไห่โข่ว – พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว

รายละเอียดทัวร์

 • 23.55

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 03.30

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1282

  07.00

  เดินทางถึง สนามบินไหโข่ว เมลัน ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  เช้า

  บริการอาหารว่าง Snack Box
  นำท่านเดินทางสู่ ฝูซาน คอฟฟี่ (FUSHAN COFFEE) เป็นสถานที่ปลูกกาแฟสำหรับดื่มแห่งแรกในไหหลำซึ่งขึ้นชื่อในด้านคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอาทิการเรียนรู้เรื่องกาแฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชิมกาแฟก่อนจะออกเดินทาง

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ (OCEAN FLOWER ISLAND) หรือ เกาะดอกไม้ทะเล โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง 364,000 ตารางเมตร เชื่อมต่อกันด้วยปราสาทสไตล์ยุโรป 4 หลังที่มีธีมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป่า มหาสมุทร ทะเลทราย และธารน้ำแข็ง ปราสาทแต่ละหลังที่มีรูปร่างเป็นรูปตัว "Y" โรงแรมแห่งนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของโรงแรมอิสระในเอเชียและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 10,000 คนในเวลาเดียวกัน อิสระท่านท่องเที่ยวในเกาะแห่งนี้ ที่มีมุมถ่ายรูปแปลกตามากมาย
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานย่า (SANYA) เมืองทางตอนใต้สุดของเกาะไหหลำของจีน มีอ่าวหลายแห่งพร้อมรีสอร์ทริมชายหาดขนาดใหญ่ มีอ่าว Yalong ขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมหรู ในขณะที่เกาะ Wuzhizhou และแนวปะการังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการดำน้ำลึก โต้คลื่น และกีฬาทางน้ำอื่นๆ ที่วัดหนานซานอันกว้างใหญ่ของเมือง รูปปั้นทองสัมฤทธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง 108 เมตรตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเทียม

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  HAWAII HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นหมูบ้านของชาวเผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง ร้านจิวเวลรี่

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว หรือ อุทยานกวางเหลียวหลัง เมื่อท่านเดินทางถึงยอดเขาท่านจะได้พบเห็นกับวิวของซานย่าแบบ 360 องศาทั่วทั้งเกาะ อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจ (รวมค่ารถแบตเตอรี่)
  นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ถนนคนเดินอี้เหิง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย
  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  ที่พัก

  HAWAII HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยว อุทยานหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ ร้านน้ำมันตับปลา

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูข้าวมันไกไหหลำ
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานต้าตงไห่ การเดินทางมาอุทยานแห่งนี้อีก 1 ไฮไลท์คือการได้มา ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ทะเลจีนใต้ อิสระท่านท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกสนุกสนาน
  OPTION: ล่องเรือยอร์ช 300 หยวน / นั่งเฮลิคอปเตอร์ 300 หยวน / กิจกรรมเสริมนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  HAWAII HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไห่เจียว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "เทียนหยา ไห่เจียว" แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ร้านยา

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมสินค้าโอทอปไห่หนาน
  OPTION: โชว์ซานย่า ถือว่าเป็นโชว์ที่ดี และสวยงามที่สุดของจีน ราคาประมาณ 350 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  HAWAII HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองไห่โข่ว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของมณฑลไหหลำ[3] สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของเกาะไหหลำ ข้างปากแม่น้ำหนานตู้ ในด้านการบริหาร ไหโข่วมีฐานะเป็นนครระดับจังหวัด ที่ประกอบไปด้วยเขตต่าง ๆ มีพื้นที่รวม 2,280 ตารางกิโลเมตร

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว หรือที่เรียกว่าหอแสดงนิทรรศการวัดห้ากง เป็นอาคารโบราณสามชั้นที่มีขนาดกลางและมีสไตล์ อาคารทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ 4200 ตารางเมตร ต้นมะพร้าวเรียงรายในพิพิธภัณฑ์ ต้นไม้เขียวชอุ่ม และทิวทัศน์ที่น่ารื่นรมย์ แบ่งออกเป็นแปดห้องโถง สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไหหลํา ร้านชา
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  23.30

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1281

  01.00

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เดินทางด้วยวีซ่า 144 กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้ยัง ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน

*ทัวร์นี้มีลงร้านช้อปปิ้ง 4 ร้าน*

 

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณ หรือบริการเสริมจากสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. สายการบินเป็นเที่ยวบินแบบเหมาลำ กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้
 8. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับการยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช่ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

- หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า

- ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด

- พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง

** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ **

 

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เดินขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
4. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
7. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3  ท่าน
8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
10. ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
11. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เนต , ค่าซักรีด ,มินิบารืในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
3. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
4. ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น(ถ้ามี)
5. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ZGHAKAQ24042501

เดินทางวันที่ 25 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-04-26 2024-04-26 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-04-30 2024-05-01 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24042701

เดินทางวันที่ 27 เม.ย. 2567 - 02 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-04-28 2024-04-28 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-02 2024-05-03 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24050201

เดินทางวันที่ 02 พ.ค. 2567 - 07 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-03 2024-05-03 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-07 2024-05-08 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24050401

เดินทางวันที่ 04 พ.ค. 2567 - 09 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-05 2024-05-05 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-09 2024-05-10 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24050901

เดินทางวันที่ 09 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-10 2024-05-10 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-14 2024-05-15 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24051101

เดินทางวันที่ 11 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-12 2024-05-12 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-16 2024-05-17 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24051601

เดินทางวันที่ 16 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-17 2024-05-17 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-21 2024-05-22 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24051801

เดินทางวันที่ 18 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-19 2024-05-19 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-23 2024-05-23 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24052301

เดินทางวันที่ 23 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-24 2024-05-24 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-28 2024-05-29 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24052501

เดินทางวันที่ 25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-26 2024-05-26 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-05-30 2024-05-31 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24053001

เดินทางวันที่ 30 พ.ค. 2567 - 04 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-05-31 2024-05-31 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-04 2024-06-05 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24060101

เดินทางวันที่ 01 มิ.ย. 2567 - 06 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-02 2024-06-02 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-06 2024-06-07 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24060601

เดินทางวันที่ 06 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-07 2024-06-07 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-11 2024-06-12 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24060801

เดินทางวันที่ 08 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-09 2024-06-09 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-13 2024-06-14 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24061301

เดินทางวันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-14 2024-06-14 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-18 2024-06-19 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24061501

เดินทางวันที่ 15 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-16 2024-06-16 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-20 2024-06-21 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24062001

เดินทางวันที่ 20 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-21 2024-06-21 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-25 2024-06-26 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24062201

เดินทางวันที่ 22 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-23 2024-06-23 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-06-27 2024-06-28 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24062701

เดินทางวันที่ 27 มิ.ย. 2567 - 02 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-28 2024-06-28 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-07-02 2024-07-03 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281

ZGHAKAQ24062901

เดินทางวันที่ 29 มิ.ย. 2567 - 04 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-06-30 2024-06-30 03:30 - 07:00 avatar-img AQ1282
HAK - BKK 2024-07-04 2024-07-05 23:30 - 01:00 avatar-img AQ1281
รหัสทัวร์ : BIZZGHAK-2301AQ