นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ 
เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina 
เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

รหัสทัวร์
: BIZIT-VFD34
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: เวียดนาม
สายการบิน
: FD
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ดานัง ฮอยอัน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
ITDADFD24050934
09 พ.ค. 256712 พ.ค. 2567

11,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24051034
10 พ.ค. 256713 พ.ค. 2567

11,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24051634
16 พ.ค. 256719 พ.ค. 2567

11,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24051734
17 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567

11,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24060634
06 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 2567

10,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24061334
13 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 2567

10,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24062034
20 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 2567

10,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24062734
27 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 2567

10,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24070434
04 ก.ค. 256707 ก.ค. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24071134
11 ก.ค. 256714 ก.ค. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24080134
01 ส.ค. 256704 ส.ค. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24082234
22 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24090534
05 ก.ย. 256708 ก.ย. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24091234
12 ก.ย. 256715 ก.ย. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24091934
19 ก.ย. 256722 ก.ย. 2567

9,888

ติดต่อเรา
ITDADFD24092634
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 2567

9,888

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 06.30 น.

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

  09.45 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD636

  11.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูพิเศษ! เฝอเวียดนาม
  นำทุกท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ มีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง เชื่อกันว่าตั้งแต่สร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา ดานังก็พบกับพายุหนักๆ น้อยลง ปัจจุบันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักมากราบไหว้บูชาและขอพร และเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง
  แวะพักร้อน คาเฟ่ Sơn Trà Marina ตั้งอยู่ใกล้วัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบซานโตรินี สถาปัตยกรรมนี้เป็นลักษณะของกรีซ ด้วยสองสีที่โดดเด่นคือสีน้ำเงินและสีขาว รั้วและหน้าต่างมักเน้นด้วยสีน้ำเงิน และสีขาวจะถูกทาบนผนัง สำหรับเมนูมีให้เลือกเยอะ กาแฟ ชานม น้ำผลไม้ และขนมหวานของเวียดนาม ชิมกาแฟพร้อมวิวทะเลคุ้มค่ามาก
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
  พาทุกท่านแวะร้านยาสมุนไพร มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นพาทุกท่านชม ชายหาดหมีเค My Khe beach เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง มีแนวโค้งตามลักษณะภูมิประเทศของเวียดนาม ซึ่งยาวกว่า 32 กิโลเมตร มีหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติที่มีวิวภูเขาและอ่าวที่อยู่ตรงข้าม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

  พักที่

  ที่พัก : Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
  นำทุกท่านสู่ร้านผ้าไหม มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมหลากหลายสีสันและมีลวดลายที่สวยงามให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร อดีตเคยเป็นบ้านพักของชาวฝรั่งเศสมาตั้งแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้มีการสร้างโรงแรมในสไตล์ฝรั่งเศสขึ้นในสมัยที่เป็นอาณานิคมตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 และหลังจบสงคราม ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้าง และกลับมาซ่อมแซมเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวในปี ค.ศ.2009 จุดแรกที่เราจะแวะคือ จุดถ่ายรูปยอดฮิตที่ห้ามพลาด สะพานมือทองคำ Golden Bridge สะพานสูงเหนือเมฆ หรือใกล้กันให้ท่านเดินชมวิวไปถ่ายภาพสวยๆที่ สวนสไตล์ฝรั่งเศส Le Jardin d’ Amour มีทั้งดอกไม้ต้นไม้สีสันสวยงาม เช่น ดอกทานตะวัน และ ดอกไฮเดรนเยียที่พบได้รอบบานาฮิลล์ รวมไปถึงมี Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ฝรั่งเศส โดยเป็นโรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินบนบานาฮิลล์ด้วยตนเองโดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบริการให้คำแนะนำ สวนสนุก Fantasy Park ที่มีทั้งเกมส์ และเครื่องเล่นให้ได้เลือก เช่น Double High Speed Alpine Coaster เป็นรถรางเลื่อนสุดฮิต นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นในตัวอาคาร เล่นฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกมากมาย เช่น Drop Tower ท้าความสูง, ตู้เกมส์, รถบั๊มส์, ยิงปืนแบบ4D ฯลฯ และโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดล่าสุด นั่งรถไฟที่เชื่อมโยงระหว่างสองอาณาจักร เพื่อไปสำรวจ Moon Kingdom มีปราสาทใหญ่โตสวยอลังการ Lunar Castle หรือ ปราสาทพระจันทร์ กับลาน Eclipse Plaza ที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากโซนอื่นๆ บรรยากาศเทพนิยายมหัศจรรย์ นอกจากมุมถ่ายรูปต่างๆ ด้านบนของบานาฮิลล์ และยังมี ร้านกาแฟ Starbucks ให้ท่านได้แวะซื้อมากินกาแฟ เค้กได้ พร้อมกันถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, ค่าเข้าชม Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ฝรั่งเศส)
  อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  แนะนำให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ เมืองฝรั่งเศส บรรยากาศเมืองยุโรป เนื่องจากช่วงค่ำผู้คนที่ขึ้นมาเล่นสวนสนุกในตอนบ่ายก็ทยอยลงไปกันหมด ทำให้เงียบสงบมากๆ หรือท่านใดเป็นสายดื่ม บริเวณตรงกลางลานบานาฮิลล์เปิดบริการโซน Beer plaza บริการขายเบียร์หลากลายชนิด และเมนู BBQ ให้ได้เลือกชิม นั่งกินดื่มพร้อมกับนั่งผิงไฟชิลล์ไปในตัว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มบริเวณ Beer plaza) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินแวะถ่ายภาพเก็บตกตามจุดต่างๆ บนบานาฮิลล์ จนถึงเวลานัดหมาย พาทุกท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ และมุ่งหน้าสู่ เมืองดานัง เพื่อแวะช้อปปิ้ง ร้านหยก มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกหลากหลายแบบ เช่น สร้อย แหวน ของตกแต่งบ้าน และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)

  พักที่

  ที่พัก : Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
  พาทุกท่านสู่ เมืองฮอยอัน ระหว่างทางพาทุกท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Marble Sculpture Village เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ชาวบ้านมีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัว และทำกันมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาที่ใช้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์หินอ่อนแกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเมื่อก่อนที่เคยแกะสลักแต่รูปเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก ปัจจุบันได้เพิ่มรูปแบบอื่นตามที่ ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินอ่อนๆ ที่มีตั้งแต่ขนาดตั้งโต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ รอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ชมวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงาม และชมการแสดง หมุนกระด้ง ถือเป็นการแสดงที่ทุกคนไม่ควรพลาด และใครอยากทดสอบความอดทนในการหมุนเรือก็แจ้งคนพายเรือได้เลย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
  นำท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ อิสระให้ท่านเดินชม สมาคมฟุกเกี๋ยน Cantonese Assembly Hall Phuoc Kien Association เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างไว้สำหรับพบปะกันของคนหลายรุ่นที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน อีกทั้งยังสร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงถิ่นกำเนิด และ แวะถ่ายภาพกับ สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า Lai Vien Kieu แปลว่า สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ สร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น
  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง เพื่อนำท่านชมโชว์สุดพิเศษ Charming Show ชมโชว์ แสง สี เสียง สุดอลังการ ณ เมืองดานัง โดยแต่ละโชว์มีความหมายสื่อสารผ่านการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น โชว์ภาพลวง โชว์เสียงกลอง
  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  พักที่

  ที่พัก : Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
  พาทุกท่านช้อปปิ้งของขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ณ ร้านกาแฟ Palm Beach เพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกกาแฟติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นที่รู้จักว่ากาแฟที่นี่มีรสชาติเข้มข้น หอมอร่อย และมีให้เลือกดื่มมากมายหลายชนิด ให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝากและของที่ระลึก พาทุกท่านถ่ายภาพกับสวนเอเปค Cong Vien Apec เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮาน ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยๆ พื้นที่ใหญ่กว้างขวาง บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อม ไฮไลท์ของสวนเอเปคแห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน “ว่าวยักษ์” ท่านเลือก อิสระช้อปปิ้ง Vincom Plaza หนึ่งในแหล่งชอปปิ้งสำคัญในดานัง มีสินค้าหลอกหลายเช่น เครื่องสำอาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือสินค้าแบรนต่างๆ เช่น Nike, Skecher, Adidas และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟคอยให้บริการ นำทุกท่านสู่ ร้านเยื่อไม้ไผ่ ขายผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่เวียดนาม เช่น หมวก กระเป๋า หลากหลายแบบให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)
  นำท่านถ่ายภาพเช็คอินที่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่น้ำฮาน จุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน และ สะพานแห่งความรักดานัง Love Bridge Da Nang ซึ่งเป็นที่นิยมของหนุ่มสาว คู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลัง สามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง Danang Cathedral เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก มีการตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตา ตลาดฮาน Han Market เป็น แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวกรองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

  18.10 น.

  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD639

  19.55 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง

หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 9. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

 1. กรณีมีพักบนบานาฮิลล์ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน
  กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวสำหรับบนบานาฮิลล์ เพิ่ม 4,500 บาท หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท / ห้อง

** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความ

      สะดวกตลอดการเดินทาง

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 3. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ITDADFD24050934

เดินทางวันที่ 09 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-05-09 2024-05-09 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-05-12 2024-05-12 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24051034

เดินทางวันที่ 10 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-05-10 2024-05-10 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-05-13 2024-05-13 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24051634

เดินทางวันที่ 16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-05-16 2024-05-16 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-05-19 2024-05-19 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24051734

เดินทางวันที่ 17 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-05-17 2024-05-17 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-05-20 2024-05-20 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24060634

เดินทางวันที่ 06 มิ.ย. 2567 - 09 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-06-06 2024-06-06 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-06-09 2024-06-09 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24061334

เดินทางวันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-06-13 2024-06-13 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-06-16 2024-06-16 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24062034

เดินทางวันที่ 20 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-06-20 2024-06-20 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-06-23 2024-06-23 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24062734

เดินทางวันที่ 27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-06-27 2024-06-27 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-06-30 2024-06-30 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24070434

เดินทางวันที่ 04 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-07-04 2024-07-04 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-07-07 2024-07-07 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24071134

เดินทางวันที่ 11 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-07-11 2024-07-11 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-07-14 2024-07-14 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24080134

เดินทางวันที่ 01 ส.ค. 2567 - 04 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-08-01 2024-08-01 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-08-04 2024-08-04 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24082234

เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-08-22 2024-08-22 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-08-25 2024-08-25 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24090534

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-09-05 2024-09-05 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-09-08 2024-09-08 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24091234

เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-09-12 2024-09-12 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-09-15 2024-09-15 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24091934

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-09-19 2024-09-19 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-09-22 2024-09-22 18:10 - 19:55 avatar-img FD639

ITDADFD24092634

เดินทางวันที่ 26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - DAD 2024-09-26 2024-09-26 09:45 - 11:30 avatar-img FD636
DAD - DMK 2024-09-29 2024-09-29 18:10 - 19:55 avatar-img FD639
รหัสทัวร์ : BIZIT-VFD34