ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)

4.0
รหัสทัวร์
: BIZFMS-RGN006UB
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: พม่า
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ย่างกุ้ง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

รายละเอียดทัวร์

 • 07.30 น.

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airlines (UB)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.

  10.40 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB020

  11.35 น.

  ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
  สู่ เมืองพะโค Bago หรือ เมืองหงสาวดี เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)
  สู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร.
  สู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต
  สู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ Shwemawdaw มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน” เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอร์ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน
  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร.  อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณหน้าทางเข้าพระนอน สินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าถุง โสร่ง งานแกะสลักจากไม้ รองเท้า พวงกุญแจและสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง.
  สู่ มหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง ซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า "ทองคำ" เเละ ชเวดากอง เเปลว่า "เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง" สร้างมายาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์ พระเจดีย์แรกเริ่มสร้างมีความสูง 18 เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ บริเวณโดยรอบเจดีย์องค์เล็กองค์น้อย ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ สักการะสรงน้ำองค์ปฏิมาและทำทักษิณาวัตร ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา เจดีย์ชเวดากองนี้เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามมาก เนื่องด้วยเเรงศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพม่า
  พา มู “แม่ยักษ์” คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ และยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในหน้าที่การงาน Tip..การขอพร เตรียมบุหรี่มาไหว้แล้วก็จุดขอพร
  พา มู “พระสุริยันจันทรา” คนพม่าเชื่อว่าถ้าหากใครทำธุรกิจ ค้าขายต่างๆ ถ้าหากได้มาขอพรจากเทพสุริยันจันทราแล้ว ท่านจะช่วยดลบันดาลให้ธุรกิจและการค้าขายรุ่งเรื่อง ช่วยเปลี่ยนดวงร้าย ให้กลายเป็นดี

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่

  ที่พัก GRAND GALAXY HOTEL YANGON 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สู่ เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมร์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งถนน ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตไปได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าได้ศรัทธาและกราบไหว้มายาวนาน.
  สู่ เจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง เป็นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปเดินชมด้านในองค์เจดีย์ได้ โดยภายในท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า นอกจากนั้นยังมีองค์เจดีย์(จำลอง)ที่สำคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไว้ให้เราได้ชมเปรียบเหมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวครบทั้งประเทศพม่าเลย.
  สู่ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ ให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
  สู่ วัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น นอกจากที่วัดจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเวณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ผู้คนได้สักการะโดยการสรงน้ำ ประดุจดังสรงน้ำพระในวันสงกรานต์และจำนวนครั้งที่สรงน้ำถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆ องค์พระงาทัตจีแล้ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้วย.

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BUFFET SEAFOOD+HOT POT)
  อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke..Aung..San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market ปิดทุกวันจันทร์). จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง

  18.35 น.

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB017

  20.30 น.

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.............

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

** การเดินทางเข้าพม่า **                                                 

 1. ผู้เดินทางเข้าประเทศพม่าจะต้องทำ Insurance ประกันสุขภาพ COVID-19 และประกันการเดินทาง
 2. เอกสารการฉีดวีคซีนครบโดส (ได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป)
 3. ต้องกรอก Health Declaration From เพื่อยืนยันที่สนามบิน(จะแจกใบให้กรอกบนเครื่อง)

เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับการจอง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังทำการจอง
(กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)
*ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
**กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

การยกเลิกสำหรับการจอง
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยว คืนเงินทั้งหมด(โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ) 
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์
-ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน
นับจากวันที่เดินทาง บริษัทไม่รับผิดชอบหากกรณี หนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 180และไม่สามารถเดินทางได้หรือโดนปฏิเสธจากสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆทางบริษัท ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงานสายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณีต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้อง

หมายเหตุกรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงานจลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนำสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรมและอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
6. หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
7. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
8. มักคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสารนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
9. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ด่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง รุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให้เช็กอิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมก้น หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์เรียกเก็บการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเดิมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแด่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมการเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็กและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดสำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปด่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านที่ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการส้มมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติโจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย
(โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งบวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน

- ค่ารถรับส่งสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กล.

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

- ค่าประกัน COVID  *** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ใช้สำหรับการเข้าประเทศเมียนมาร์ ***

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

x ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

x ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

x ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง

x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

x  ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด อาทิเช่น ค่าตรวจ RT-PCR , ATK ที่มีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บภายหลัง ค่าประกันโควิด ฯลฯ

x ค่า Myanmar Insurance ประกันสุขภาพ COVID-19 และประกันการเดินทาง *กรณีประเทศพม่ามีการเรียกเก็บเพิ่มเติม  

รหัสทัวร์ : BIZFMS-RGN006UB