เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ
สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด
พบกับปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน 
ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ  พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง

นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ (Van)

รหัสทัวร์
: BIZIT-WVN04
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: กัมพูชา
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: พนมเปญ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด พบกับปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา"

รายละเอียดทัวร์

 • 04.30 น.

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระให้กับทุกท่าน

  05.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย รถตู้ ปรับอากาศ

  09.30 น.

  เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านไทย-ด่านปอยเปต นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ระยะทาง 150 กม.ประมาณ 3 ชม.)

  กลางวัน

  รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบหรือ ทะเลสาปโตนเล (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากมายกว่า 300 ชนิด ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็กๆ ในระแวกนี้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจ็ก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอมโดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจ็กและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนา

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก หากพอมีเวลาท่านสามารถอิสระนั่งรถสามล้อเที่ยวชมเมืองเสียบเรียบยามค่ำคืน และชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย
  ที่พัก : Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) นำท่านเข้าชมปราสาทบันทายศรี ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรี ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามและมีมนต์ขลัง หรือเรียกแบบเขมรว่าบันเตียไสร หมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี (บันทายแปลว่าป้อม สรี แปลว่าผู้หญิง) เป็นปราสาทหินที่งดงามที่สุดของกัมพูชา สร้างด้วยหินทรายสีชมพูมีความปราณีตและเป็นฝีมือชั้นสูงหาชมยากสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง เชื่อว่าสร้างให้พระสนม นำท่านเดินทางสู่ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังด้วย

  กลางวัน

  รับระทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม คำว่า ธม แปลว่าใหญ่ ดังนั้นนครธมจึงแปลว่านครอันกว้างใหญ่ เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองสูงสุดของขอม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับกษัตริย์จะอยู่เพียงด้านบนพลับพลาจุดสูงสุด เชื่อกันว่าพระพักตร์ที่แกะสลักอยู่บนปราสาทบายนนั้น เป็นพระพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระองค์ได้สอดส่องดูแลอาณาประชาราษฎร์อย่างทั่วถึง นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด เป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) (บุฟเฟต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
  ที่พัก : Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) นำท่านชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) เป็นศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน การแกะสลักไม้ รวมถึงมีการจำหน่ายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)
  นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านปอยเปรต ระหว่างทางให้ท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหิน งานแกะสลักหินเป็นงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ เป็นศิลปะที่วิจิตรบรรจงแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูง มีพัฒนาการต่อเนื่อง สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึง ด่านปอยเปต-ด่านไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย สมควรแก่เวลานัดหมาย
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  16.00น.

  นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  21.00น.

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 3,500 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เงื่อนไขการยกเลิก
    •  ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
    •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
    •  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
    *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
    *  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
•  จำกัดสัมภาระจำนวน 1 ใบ/ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 16 นิ้ว) หรือเป็นกระเป๋าสะพาย
•  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
•  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
•  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
•  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
•  ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
•  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

อัตราบริการนี้รวม
•  ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ 
•  ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
•  กรณีพัก 3 ท่าน วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่  ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
•  หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกับทุกท่านในการผ่านด่านและไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ
•  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทฯทำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม
•  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•  ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•  ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์กรณีต้องการทานแยกจาก เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

รหัสทัวร์ : BIZIT-WVN04